Genel Bilgiler

2011 yılında Kurulan Genç Meslek Yüksekokulu Ekim 2015 Yılından itibaren Bingöl Genç İlçesinde faaliyet göstermeye başlamış olup, 9 Bölüm ve 6 Programdan oluşan yapısıyla birçok meslek dalının ihtiyaç duyduğu ara ve teknik elemanları yetiştirmektedir. Genç Meslek Yüksekokulu, meslek eğitimi alanında Türkiye’de var olan boşluğu doldurmak, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda yükseköğretimin ileri aşamalarına geçişi de (DGS) sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Yüksekokulun yönetim organları yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

Kurumda şu an aktif 384 öğrenci bulunmaktadır. Çalışan sayısı 14 akademik ve 5 idari personel olmak üzere toplam 19’dur.

 

BÖLÜMLER ve PROGRAMLAR

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde I. Öğretim'de 6 ayrı bölümde 9 farklı program bulunmaktadır. Bunlar:

 • Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
  • Bilgi Güvenliği
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
 • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
  • Çocuk Gelişimi
 • Ormancılık 
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri
 • Elektrik ve Enerji
  • Elektrik
 • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

 

Yüksekokulumuzda öğrenci yetiştirmenin yanı sıra mevcut akademik personelin bilimsel çalışmalarının yürütülmesi de desteklenerek ülkemizin ve özelde yakın çevresi olan Bingöl ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

 

MİSYONUMUZ
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı insanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve çağdaş bir eğitim-öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir.

Genç Meslek Yüksekokulu, topluma kazandırdığı bireylerde;
Öğrenmeyi öğrenmek
İnteraktif öğrenme
Bilgi okuryazarı olmak
Paylaşımcılık
Girişimcilik ve sosyal sorumluluk gibi değerlerin yaşatılması
İnsana ve çevreye odaklı değer yaratma
Sürekli öğrenme
Güncel bilgilerin kullanımı
Gibi değerlere sahip mesleki ve teknik açıdan yetkin ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi misyon olarak benimsemiştir.

 

VİZYONUMUZ

Genç Meslek Yüksekokulu olarak okulumuzun kuruluş amacı, ülkemizin kalkınmasında yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulama safhasında ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Ayrıca mesleki eğitim alanında; çağdaş eğitim araç ve gereçleri, doğal çevre, sosyal çevre, toplumla bütünleşmiş yapı, interaktif eğitim gelişimiyle, ulusal ve uluslararası boyutlarda yer alan örnek bir eğitim kurumu olarak iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Meslek Yüksekokulumuzun kalite politikası; misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, paydaşlarıyla etkili iletişim ve işbirliği içinde olan, yenilikçi, girişimci, üretken, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve toplam kalite yönetimi felsefesini esas alan bir kurum olmaktır.   

 

KALİTE HEDEFLERİMİZ

 • Eğitim, öğretim ve idari süreçleri sürekli iyileştirmek.
 • Tüm paydaşların memnuniyetlerini sürekli artırmak.
 • Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımını sağlayarak bilgi ve deneyimlerini artırmak.
 • Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamak
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
 • Kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik teorik ve pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde vermek.
 • Çalışanların ve öğrencilerin her türlü eğitimine katkıda bulunacak teknik ve altyapı donanımını sağlamak
 • Kurum ve kuruluşlarla iletişimde bulunularak mezun öğrencilere istihdam yaratmak.
 • Öğretim elemanlarının akademik kariyer yapmalarını sağlamak ve akademik etkinliklere katılımını teşvik etmek.
 • Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle bölgenin sosyal yaşamına katkıda bulunmak