SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Üniversitenize kayıt nasıl yapılır?
  Üniversitemiz fakültelerine ve yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin Kayıt tarihleri ve yerleri ÖSYM sonuç belgesinde belirtilmektedir..Kayıt için istenen bilgiler www.bingol.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

 

 • Kayıt Yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?
  Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde normal öğrenim süresinde programı tamamlamayan normal öğrenim öğrencileri katkı payını, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleri seçer. Öğrenci otomasyon programı üzerinden ders seçim işlemini yapan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme işlemlerinin öğrenci otomasyon programında danışmanları tarafından onaylanmasından sonra dersleri almış olurlar.

 

 • Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?
  İlgili Fakülte/YO/MYO’lara müracaat etmelidirler. Mazeretleri ilgili Fakülte/YO/MYO yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yaptırabilirler.

 

 • Ders Ekleme-Ders Bırakma işlemi nasıl yapılır?
  Ders Ekleme-Ders Bırakma işlemleri Akademik takvimde belirtilen süre içinde danışman gözetiminde yapılır.

 

 • Belirtilen sürede ders kayıt işlemlerini yapamayanlar nereye başvurmalıdır?
  İlgili Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe ile başvurarak sonucu mutlaka takip edilmelidir.

 

 • Üst yarıyıllardan hangi hallerde ders alınır?
  Öğrenci, öğreniminin ikinci yılından itibaren, tüm derslerini alıp başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden 80 ya da üstünde olması halinde, bulunduğu yarıyıl dersleri ile birlikte bir üst yıldan en fazla 40 kredi-saat ders alır. Bu durumdaki öğrenci normal öğrenim süresinden daha kısa süre içerisinde mezun olabilir.

 

 • Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?
  Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları devam eder.

 

 • Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olduğum dersi öncelikle alınmalı mıdır?
  Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olduğunuz derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsızlık ve başarısız olunan dersleri otomatik olarak eklemektedir. İlk kez alınacak dersler öğrenci tarafından seçilmelidir.

 

 • Yoklama ve sınav listesinde isim görünmüyorsa ne yapılmalıdır?
  Bu konuda birçok olasılık olabilir, örneğin ders kaydı yapılmamıştır, ilgili dersi bir başka şubede alınıyor olabilir. En kısa zamanda Öğrenci işleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

 • Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorunludur?
  Öğrenciler, teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadırlar.

 

 • Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?
  Fakülte/YO/MYO’nun ilgili Bölüm Başkanlığına başvurmalısınız.

 

 • Ders muafiyeti için nereye başvurmalıyım?
  İlgili Bölüm başkanlığına başvurmalısınız. Sonucunu ilgili bölüm sekreterliği veya birim sorumlusundan öğrenebilirsiniz.

 

 • Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?
  Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeret tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

 

 • Mazeret sınavı ne zaman yapılır?
  Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını akademik takvimde belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl sonu ile bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

 

 • Öğrencilerin İlişik Kesilme nedenleri nelerdir?
  Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri halinde kayıtları silinir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca üniversiteden çıkarılma cezası almış olmaları nedeniyle kayıtları silinir.

 

 • BÜ’ de azami örgenim süresi kaç yıldır?
  Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp-yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarından azami dört yıl, lisans programlarından azami yedi yıl içinde; normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini güncel mevzuata göre ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

 

 • Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?
  Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav şartını yerine getirmiş, ancak tek dersten başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girerler.

 

 • Öğrenci kaydını sildirmek istediği zaman ne yapmalıdır?
  Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri halinde kayıtları silinir başvuru üzerine kaydı silinen örgenciye isterse kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve girişte teslim ettiği diploması verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm örgencilik hakkı sona erer.

 

 • Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?
  Öğrenci; sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bağlı olduğu dekanlık veya müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya Müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili bölüm/program başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili eğitim biriminin Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dahil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili eğitim biriminin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

 

 • Öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet dereceleri ne olmalıdır?
  Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve akademik başarı ortalaması en az 60 olmalıdır.

 

 • Öğrencinin mezun olabilmesi için Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre kaç AKTS alması gerekir?
  Fakülte/yüksekokullarda, her programdaki mezuniyet için gerekli toplam kredi saati miktarının; Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre iki yıllık programlarda 120 AKTS, dört yıllık programlarda 240 AKTS olması gerekir. Beş veya altı yıllık programlar, toplam kredi saati miktarlarını kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları ile ilgili kurullarında tespit ederler.

 

 • Azami öğretim sürenini dolduran öğrencilerin durumu ne olur?
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinde belirtilen yasal öğrenim süresini doldurmuş olanlar ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

 

 • İkinci öğretimde okuyan öğrenciler %10' a nasıl girebilir?
  Bulunduğu sınıfın tüm derslerini almış olmak ve sınıf mevcudunun %10'una girmek kaydıyla genel ağırlıklı ortalama en yüksekten başlayarak sıralanır. %10'a girenler web sayfasında ilan edilir.

 

 • Yatay Geçişler nasıl olmaktadır?
  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen dikey geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri yönergesine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri bu kurullar tarafından yapılır.

 

 • Çift Anadal nedir ve nasıl başvuru yapılır?
  BÜ’ de okuyan bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca baksa bir lisans öğrenimini, aynı fakülte içinde ve ayni zamanda takip edebilir. Bununla ilgili hususlar,"Çift Anadal Programi(ÇAP) Yönergesi" ile belirlenir. www.bingol.edu.tr adresinde bulabilirsiniz.

 

 • Kayıt dondurmak için ne yapılmalıdır?
  Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde öğrenciler eğitim-öğretim süresince en çok eğitim-öğretiminin yarısı kadar süre için kayıt dondurabilir.

 

 • Stajlar hakkındaki bilgiler nereden alınır?
  İlgili Fakülte/YO/MYO bölüm sekreterliğine başvurularak bilgiler alınabilir.

 

 • Öğrenci şifresi unutulup veya kaybedilirse ne gibi ilsem yapılır?
  Öğrenci Bilgi Sistemi şifremi unuttum bölümünden bilgilerinizi girerek ya da Öğrenci işlerinden yeni şifre alınabilir.

 

 • Hangi hallerde disiplin suçu alınır?
  www.yok.gov.tr adresindeki yönetmeliklere bakınız.

 

 • Disiplin cezaları mezun olduktan sonra transkripte ve diploma da belirtilir mi?
  Transkript’te belirtilir. Diplomada belirtilmez.

 

 • Yönetmeliklerle ilgili bilgileri nereden alabilirim?
  www.bingol.edu.tr ya da www.bingol.edu.tr/İdarİ/ogrenci-isleri-daire-baskanlıgı.aspx web adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

 • Notlar, transkript hataları ve diğer sorunlarım için nereye başvurmalıyım?
  Öğrenci işleri birim sorumlularına bizzat başvurarak sorunlarınızı çözebilirsiniz.

 

 • Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi (Ek-C2) nereden alınabilir?
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak alınabilir. Transkript için kendi mail şifrenizle onaysız, onaylı almak isterseniz dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 

 • Kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım?
  Öğrenci İşlerine; Kimlik kayıpları için; bir dilekçe ve mahalli gazeteye verilen ilanı ve dekont ile başvurulur.

 

 • Diplomanın hazır olup olmadığı nereden öğrenilebilir?
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bilgi alınabilir.

 

 • Diploma almak için Okulumuzdan İlgili Birim Sorumlusundan İlişki Kesme Formu aldıktan sonra hangi işlemler yapılır?
  İlişki Kesme Formunda, yazan ilgili yerlere imza attırdıktan sonra şahsen veya Noter vekaleti verilen kişi tarafından alınır.

 

 • Nüfus Cüzdanındaki herhangi bir bilginin değişmesinden dolayı hangi işlemler yapılır?
  Mezuniyet öncesinde İlgili Birim Sorumlusuna başvurulup düzelttirilir. Mezuniyetten sonra ise Diploma Servisine bir dilekçe ve ekinde Nüfus Sureti, Nüfus Kayıt Örneği veya Mahkeme Kararı ile birlikte başvurularak Diplomanın arkasına Şehr düşülür.

 

 • Diplomasını kaybedenler ikinci bir diplomayı nasıl çıkartabilirler?
  Gazete ilanı,Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve bir dilekçe ile Diploma Bürosuna başvurularak, İkinci Diploma verilir. İkinci defa Diplomasını kaybedenlere bir daha Diploma hazırlanmaz, ancak yazı verilebilir.

 

 • Mezun olduktan sonra Transkript, Lise Diploması ve Belgelerimin onaylı fotokopisini nereden alabilirim?
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir.

 

 • Katkı Payı Ne Zaman Ve Nasıl Ödenir ?
  Öğrenci katkı payı öğrenci tarafından üniversitenin anlaşma yaptığı bankalara iki taksit halinde yıllık olarak ödenir.(akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme dönemlerinde (Güz ve Bahar yarıyılları başında)

 

 • Hangi Öğrenciler Katkı Payı Ödemeyecek ?
  Şehit ve gazi çocukları öğrenci katkı payı ödemezler.

 

 • Bir Öğretim Yılı Kayıt Dondurmak İstiyorum Katkı Payı Ödeyecek miyim ?
  Bir öğretim yılı içinde güz ve bahar dönemleri için ( Bir öğretim yılı) kayıt donduran, izin alan öğrenci katkı payı ödemez.

 

 • Engelli öğrenciler hangi oranda öğrenim ücreti öderler?
  Engelli öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme sırasında Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri takdirde program süresince özürlülük oranı kadar öğrenim ücretinde indirim yapılmaktadır.

 

 • Kayıt Dondurdum. Ancak Öğrenimime Devam Etmek İstiyorum. Katkı Payı ödeyecek miyim?
  Kayıt donduran öğrencilerden öğrenimine devam etmek isteyenler devam etmek istedikleri öğretim yılına ait katkı payının tamamını öderler.

 

 • Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci Ne Kadar Katkı Payı Öder?
  Yatay Geçiş ile gelen öğrenciler kayıt oldukları bölümün katkı payını öderler.

 

 • Kayıt Yenileme Döneminde Ödeyemediğim Katkı Payını Nasıl Ödeyebilirim?
  Kayıt yenileme döneminde ödenmeyen katkı payları gecikme zammına tabidir. Öğrenci katkı payını kayıt yenileme döneminde ödeyemeyenler ilgili birimlere müracaat etmeleri halinde gecikme zamlı olarak ödeyebilirler.

 

 • İkinci öğretimde %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?
  Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alarak başarılı olan ve önceki dönemlerden başarısız dersi olmayan öğrencilerin Dönem Not Ortalamasına göre yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı miktarı kadar öğrenim ücreti öderler.

 

 • Kredi ve Burslara Nasıl Müracaat Edilir?
  www.kyk.gov.tr adresinden belirtilen süreler içerisinde müracaat edebilirler.